Sprawy karne

Sprawy karne

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych, w tym karnych gospodarczych i karnych skarbowych.

Co to jest sprawa karna?

Sprawy karne to sprawy, w których obywatel jest podejrzany lub oskarżony (przez organy ścigania lub osobę prywatną) o popełnienie czynu zakazanego przez kodeks karny, kodeks karny skarbowy lub przepisy innych ustaw. Do tej kategorii można też zaliczyć sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Specyfiką tych spraw jest zaangażowanie organów ścigania, szerokie stosowanie środków przymusu, a z drugiej strony przysługujące obywatelowi prawo do obrony i obrońcy. Ponieważ sprawy karne najsilniej ingerują w życie osoby, której dotyczą, ich prowadzenie wiąże się dla prawnika ze szczególną odpowiedzialnością i wymaga nie tylko doskonałej znajomości prawa karnego i kryminalistyki, ale też doświadczenia i intuicji. Moje doświadczenie zawodowe od lat skupia się na sprawach karnych, dzięki czemu zapewniam klientom doradztwo i reprezentację na najwyższym poziomie.

Co oferuję klientom w sprawach karnych?

Osobom podejrzanym i oskarżonym o przestępstwo oferuję w szczególności:
– ocenę ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i doradztwo w tym zakresie,
– aktywną obronę podejrzanego już na etapie śledztwa lub dochodzenia
– asystę i doradztwo w toku czynności śledczych, w szczególności przy przesłuchaniu
– pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym, przede wszystkim intensywne starania o zwolnienie
– opracowanie strategii dowodzenia oraz wsparcie w gromadzeniu dowodów niewinności
– na życzenie klienta – negocjacje z organami ścigania co do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności lub mediacja z pokrzywdzonym
– obronę w postępowaniu przed sądem, w szczególności reprezentacja na rozprawie
– opracowanie i wnoszenie niezbędnych wniosków i innych pism procesowych
– zaskarżanie niekorzystnych orzeczeń, w szczególności wnoszenie apelacji i zażaleń
– obronę w postępowaniu odwoławczym
– wnoszenie kasacji i wniosków o wznowienie prawomocnych wyroków.


Osobom pokrzywdzonym przestępstwem oferuję w szczególności:
– sporządzenie i wniesienie zawiadomienia o przestępstwie
– sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych
– aktywny udział w postępowaniu już na etapie śledztwa lub dochodzenia
– reprezentowanie pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem I i II instancji, w tym na rozprawie
– działania na rzecz uzyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę, w tym cierpienia psychiczne
– opracowanie strategii dowodzenia oraz wsparcie w gromadzeniu dowodów winy sprawcy
– opracowanie i wnoszenie niezbędnych wniosków i innych pism procesowych
– zaskarżanie niekorzystnych orzeczeń, w szczególności wnoszenie apelacji, zażaleń i kasacji.

Nadto oferuję doradztwo i reprezentację w sprawach o:
– odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
– uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych, w tym o odszkodowania i zadośćuczynienia z tego wynikające.