Sprawy cywilne i gospodarcze

Oferuję doradztwo i reprezentację w sprawach cywilnych.

Czym jest sprawa cywilna?

To pojęcie bardzo szerokie i trudne do zwięzłego wyjaśnienia. Sprawa cywilna tym się różni od sprawy karnej albo sprawy administracyjnej, że w sprawie cywilnej strony są w założeniu równorzędne (inaczej niż w sprawach karnych i administracyjnych, których cechą jest nadrzędność jednej strony-podmiotu publicznego, czyli najogólniej „państwa” i konieczność podporządkowania się przez drugą stronę-podmiot prywatny, czyli najogólniej „jednostkę”). Ale najprościej jest wyjaśnić czym jest sprawa cywilna wyliczając najbardziej typowe sprawy tego rodzaju. Do spraw cywilnych należą zatem:


  • sprawy rodzinne, w tym m.in. o rozwód, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o wykonywanie kontaktów z dzieckiem itp.;
  • sprawy spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, o ustalenie nieważności testamentu itp.;
  • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za odszkodowania za czyny niedozwolone, naruszenie dóbr osobistych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania itp.;
  • sprawy dotyczące prawa do rzeczy, w szczególności prawa własności, w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy o rozgraniczenie przekazane do rozpoznania sądowi, o zasiedzenie itp.;
  • sprawy z umów cywilnoprawnych, w tym o zapłatę, z rękojmi za wady rzeczy, z umów najmu, umów ubezpieczenia, leasingu; w tym są też sprawy gospodarcze, w tym dochodzenie należności, kary umowne, sprawy przeciwko członkom zarządu sp. z o.o., sprawy rejestrowe, tj. dotyczące wpisów podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym i inne.

Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe, sprawy rodzinne, sprawy gospodarcze

W sprawach tego rodzaju, czyli spadkowych, rodzinnych i innych sprawach cywilnych, oferuję:
– przygotowanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów, apelacji itp.,
– reprezentację Klienta w postępowaniu przed sądem,
– reprezentację Klienta w mediacjach i negocjacjach,
– porady, wezwania przedsądowe, wyjaśnianie stanu prawnego nieruchomości i inne.

W razie potrzeby współpracuję z doświadczonymi notariuszami, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.