Jak napisać kasację

Jak napisać kasację

W poprzednim wpisie pisałem o tym, jak sformalizowanym pismem jest kasacja w sprawie karnej, m.in o tym, że zawsze jest pismem sporządzonym przez radcę prawnego lub adwokata. Podkreślałem też, że kluczową rolę pełnią właściwie sformułowane zarzuty kasacyjne. Niżej zamieszczam kilka wskazówek, które podpowiedzą jak napisać kasację w sprawie karnej.

 

Konstrukcja kasacji

 

Po pierwsze, kasacja jest pismem procesowym, musi więc spełniać wymogi każdego pisma w sprawie karnej (zob. art. 119 k.p.k.). Te wymogi to:

– data sporządzenia,

– wskazanie strony, od której kasacja pochodzi oraz reprezentującego ją radcę prawnego lub adwokata,

– wskazanie sądu, do którego jest skierowana – kasację należy skierować do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego, czyli tego, który orzekał w II instancji,

– sygnatura akt sprawy z sądu odwoławczego (II instancji),

– określenie żądania – w przypadku kasacji jest to żądanie poddania wyroku sądu odwoławczego kontroli kasacyjnej („zaskarżam”, „wnoszę kasację”),

– podpis autora, czyli wnoszącego kasację radcy prawnego lub adwokata.

 

Po drugie, kasacja musi zawierać elementy wymagane od środka zaskarżenia, czyli:

– wskazanie zaskarżonego wyroku sądu odwoławczego, poprzez datę orzeczenia i kogo dotyczył, oraz zakresu zaskarżenia (czy kasacja dotyczy całości wyroku, czy też niektórych zawartych w nim rozstrzygnięć),

– wniosek odwoławczy, czyli czego domaga się wnosząca kasację strona w związku z kasacją (we wniosku można domagać się np. uchylenia zaskarżonego wyroku sądu odwoławczego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, uchylenia zaskarżonego wyroku sądu odwoławczego i utrzymanego nim w mocy wyroku sądu I instancji, uchylenia zaskarżonego wyroku i uniewinnienia skazanego).

 

Po trzecie, kasacja musi zawierać elementy wymagane od środka zaskarżenia wnoszonego przez radcę prawnego lub adwokata, czyli:

– wskazanie zarzutów kasacyjnych, czyli wskazanie uchybień zarzucanych sądowi odwoławczemu – zarzut musi opisywać na czym polega uchybienie oraz powinien wskazywać przepis prawa, który w ten sposób naruszono; jeśli zarzut nie jest oparty na bezwzględnej przyczynie odwoławczej, należy nadto wskazać, że naruszenie prawa miało charakter rażący i istotnie wpłynęło na treść zaskarżonego wyroku,

– uzasadnienie, a w nim przede wszystkim argumentację na poparcie zarzutów kasacji i wniosku kasacyjnego.

 

Jak napisać kasację – najczęstsze błędy

 

To oczywiście bardzo subiektywny wybór. Niżej moja lista najczęstszych, ale też najbardziej rażących błędów, popełnianych przy sporządzaniu kasacji w sprawie karnej:

 

– zarzut niewspółmierności kary (kwestionowanie kary w kasacji jest możliwe tylko poprzez zarzut naruszenia prawa, które spowodowało orzeczenie kary niewspółmiernej – zarzut ograniczony do podniesienia „rażącej niewspółmierności” jest niedopuszczalny, a na pewno będzie nieskuteczny), bliżej o kwestionowaniu kary w kasacji zob. tutaj;

– zarzuty dotyczące naruszenia zasad ogólnych, np. zasady prawdy (art. 2 § 2 k.p.k.), zasady obiektywizmu (art. 4 k.p.k.), domniemania niewinności, czy in dubio pro reo (art. 5 k.p.k.) – orzecznictwo Sądu Najwyższego wyklucza możliwość oparcia kasacji o zarzut naruszenia zasad ogólnych,

– powtarzanie zarzutów z apelacji (zdarzające się w praktyce „przeklejenie” zarzutów z apelacji do kasacji, jest poważnym błędem; trzeba pamiętać bowiem, że zarzuty kasacyjne muszą odnosić się do rozstrzygnięcia sądu odwoławczego, a zarzuty apelacji odnoszą się do rozstrzygnięcia sądu I instancji),

– skierowanie zarzutu wprost do wyroku I instancji (autor kasacji musi pamiętać, że przedmiotem zaskarżenia, a zatem także zarzutów, jest rozstrzygnięcie sądu odwoławczego),

– zarzut błędnej (dowolnej) oceny dowodów, czyli naruszenia art. 7 k.p.k. – zarzut taki nie jest błędem per se, jednak nie może ograniczać się do polemiki z oceną sądu odwoławczego, lecz musi wskazywać konkretne naruszenie dyrektyw z art. 7 k.p.k., czyli zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

 

 

Jeśli tekst zachęcił Cię do zadania pytania, zadzwoń lub napisz – tel. 609 747 197 lub e-mail: rusinek@kancelaria-rusinek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *